Czym są OZE (odnawialne źródła energii)

Energia odnawialna to energia uzyskiwana z naturalnych procesów przyrodniczych, stanowiąca alternatywę dla tradycyjnych pierwotnych nieodnawialnych nośników energii – paliw kopalnych.

W warunkach polskich energia ze źródeł odnawialnych wytwarzana jest z wykorzystaniem promieniowania słonecznego (przetwarzanego na ciepło lub energię elektryczną), wiatru, wody, stałej biomasy, biogazu i biopaliw ciekłych oraz zasobów geotermalnych. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (OZE) przyczynia się do zmniejszenia szkodliwych oddziaływań energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych.

Rozwój wykorzystania OZE prowadzony jest w trzech obszarach:

  • energia elektryczna z OZE,
  • ciepło i chłód z OZE,
  • biokomponenty wykorzystywane w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych.

Zagadnienie OZE na poziomie Unii Europejskiej zostało uregulowane Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zmieniająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. W Polsce kwestię OZE regulują przepisy Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478).

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Rozwój wykorzystania OZE prowadzony jest w trzech obszarach:

W zgodzie z naturą

Zastosowanie OZE jest szczególnie korzystne ze względów ekologicznych. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pozwala na zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery (pyłów, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO) i dwutlenku węgla (CO2).

Mniej zanieczyszczeń

Korzystanie z OZE pozwala nie tylko zredukować emisję zanieczyszczeń do powietrza, ale także uregulować stosunki wodne oraz zmniejszyć ilość innych odpadów wytwarzanych w procesie przetwarzania tradycyjnych surowców energetycznych. Szacowany roczny spadek zanieczyszczeń dzięki realizacji projektu to 1,2 tony CO2 /rok.

Czysta Gmina

Projekt pozytywnie wpływa na rozwój nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich dostosowanych do wymogów gospodarki opartej na wiedzy, ponieważ jego realizacja zwiększa konkurencyjność gminy względem innych ośrodków miejskich w województwie, jako miejsca atrakcyjnego do inwestowania, rozwoju usług i miejsca do zamieszkania.