“Energia z biomasy i słońca dla Gminy Markuszów

Logotypy unijne

projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii

W zgodzie z naturą

Zastosowanie OZE jest szczególnie korzystne ze względów ekologicznych. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pozwala na zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery (pyłów, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO) i dwutlenku węgla (CO2).

Mniej zanieczyszczeń

Korzystanie z OZE pozwala nie tylko zredukować emisję zanieczyszczeń do powietrza, ale także uregulować stosunki wodne oraz zmniejszyć ilość innych odpadów wytwarzanych w procesie przetwarzania tradycyjnych surowców energetycznych. Szacowany roczny spadek zanieczyszczeń dzięki realizacji projektu to 1,2 tony CO2 /rok.

Czysta Gmina

Projekt pozytywnie wpływa na rozwój nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich dostosowanych do wymogów gospodarki opartej na wiedzy, ponieważ jego realizacja zwiększa konkurencyjność gminy względem innych ośrodków miejskich w województwie, jako miejsca atrakcyjnego do inwestowania, rozwoju usług i miejsca do zamieszkania.

Nośniki i źródła OZE

- odnawialnych źródeł energii

62,7 ton

CO2/rok mniej

78 MWh/rok

wytworzonej energii elektrycznej

70 MWh/rok

wytworzonej energii cieplnej

30

instalacji OZE

Jak działają OZE

Pozyskanie energii

Przetwarzanie 

Dystrybucja

99% czysta energia